DOKUMENT PDF Pobierz

1. Postanowienia ogólne

Niżej określone warunki sprzedaży (OWS) mają zastosowanie do sprzedaży betonu oraz produktów i usług pochodnych na rzecz podmiotów prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (tj. przedsiębiorców w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego). Niniejsze OWS znajdują zastosowanie do każdej sprzedaży betonu oraz produktów i usług pochodnych przez Prime-Bet sp. z o.o. (zwaną dalej Dostawcą), niezależnie od formy i sposobu w jaki doszło do sprzedaży, chyba że co innego wynika z dokonanych uzgodnień lub z treści powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku, kiedy Kupującym jest osoba będąca konsumentem, a więc nabywająca towary dla celów nie związanych z działalnością̨ gospodarczą niniejsze OWS nie znajdują zastosowania, a wzajemne relacje określone są przez właściwe przepisy, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. Dotyczy to w szczególności zasad zawierania umów i ich warunków oraz odpowiedzialności Dostawcy za wady sprzedanego towaru, w tym odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

2. Formy sprzedaży

Sprzedaż betonu oraz produktów i usług pochodnych następuje w jednej z następujących form:

a) w drodze złożenia przez Kupującego zamówienia zgodnie z pkt 3

b) poprzez zawarcie z Kupującym umowy

Wszelkie dokumenty czy propozycje wysyłane przez Dostawcę Kupującemu, w celu złożenia przez Kupującego zamówienia o którym mowa w lit. a) lub podpisania umowy o której mowa w lit. b), nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego a wyłącznie zaproszenie do złożenia zamówienia lub zawarcia umowy. Nie wiążą one Dostawcy. Za odpowiedni dobór rodzaju oraz ilości betonu odpowiedzialny jest wyłącznie Kupujący

3. Zamówienie i dostawa

a) Kupujący jest zobowiązany przesłać zamówienie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail. Zamówienie uznaje się za przyjęte w momencie gdy Dostawca każdorazowo potwierdzi realizację przesłanego zamówienia w formie pisemnej (dopuszcza się formę e-mailową). Dostawcy przysługuje prawo odmowy realizacji części lub całości zamówienia o czym Kupujący zostanie poinformowany.

b) Zamówienie składane przez Kupującego powinno zawierać dokładny opis:

 • pełne dane i adres Kupującego
 • adres dostawy
 • termin i godzina dostawy
 • ilość betonu w m3
 • klasę wytrzymałości betonu
 • klasę konsystencji betonu
 • klasy ekspozycji betonu
 • max. uziarnienie
 • ewentualne dodatki
 • parametry techniczne
 • rodzaj dostawy i rozładunku
 • częstotliwość dostawy
 • inne, jeśli są wymagane przez Kupującego

c) Dostawca nie weryfikuje poprawności dokonanego przez Kupującego doboru betonu lub usługi, w szczególności nie weryfikuje czy Kupujący prawidłowo dobrał parametry, klasę, inne cechy lub ilość betonu. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treść złożonego przez Kupującego Zamówienia.

d) Cena produktów i usług wynika z cennika udostępnionego przez Dostawcę Kupującemu w czasie składania zamówienia, pod warunkiem, że okres pomiędzy datą udostępnienia cennika a datą dostawy jest nie dłuższy niż 7 dni. Jeżeli okres ten jest dłuższy, cennik ̇ może ulec zmianie. W takim wypadku Dostawca poinformuje Kupującego o zmianie ceny – wówczas Kupujący może zaakceptować́ nową ceną albo zrezygnować́ z zamówienia a w przypadku realizacji partiami – z jego niezrealizowanej części. W przypadku rezygnacji z zamówienia lub jego części z powyższego powodu strony nie będą̨ wobec siebie wysuwać́ żadnych roszczeń́.

e) Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia ceny za Zamówienie na co najmniej 24 godziny przed terminem dostawy. W tym terminie środki powinny zostać zaksięgowane na koncie Dostawcy lub wpłacone w kasie. W przypadku braku spełnienia ww. warunku Dostawca może według swojego wyboru: wstrzymać się z dostawą do czasu uiszczenia ceny lub odstąpić od umowy i żądać od Kupującego zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości zamówienia.

f) Za wszelkie konsekwencje wynikające z dostarczenia Dostawcy niewłaściwych lub niepełnych danych zamówienia opisanych w OWS odpowiedzialny jest wyłącznie Odbiorca.

g) Niedotrzymanie przez Dostawcę uzgodnionego terminu dostawy upoważnia Kupującego do odstąpienia od umowy z powodu zwłoki w dostawie, tylko pod warunkiem, że wyznaczył on Dostawcy dodatkowy odpowiedni termin realizacji na piśmie, z zagrożeniem odstąpienia od umowy, jeśli ten termin nie zostanie dotrzymany.

h) W przypadku wystąpienia niezawinionych przez Dostawcę okoliczności utrudniających dostawę lub opóźniających wykonanie zamówienia, jest on uprawniony do poinformowania o tym Kupującego oraz przedstawienia nowego terminu dostaw.

i) Zmiana przez Kupującego terminu dostawy, w tym również zmiana samej godziny dostawy, jak również zmiana ilości dostawy, wymaga zgody Dostawcy.

j) Kupujący zobowiązany jest zapewnić bezpieczny i zgodny z przepisami prawa oraz BHP dojazd do miejsca rozładunku oraz zabezpieczyć każdorazowo drogi dojazdowe. Warunek uznaje się za spełniony jeśli Kupujący zapewni możliwość dotarcia na miejsce rozładunku po odpowiednio utwardzonej drodze dojazdowej przystosowanej do poruszania się przez pojazdy ciężkie. Kupujący zobligowany jest przedstawić niezbędne pozwolenia na wjazd w przypadku ograniczeń tonażowych oraz przedstawić niezbędne pozwolenia na zajęcie pasa drogowego w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. Jeśli powyższe wymagania nie zostaną spełnione, Dostawca odstąpi od realizacji dostawy ze skutkami określonymi w lit. q).

k) Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia niezwłocznego, sprawnego rozładunku dostawy. W przypadku braku zapewnienia powyższego Dostawca może wedle swojego wyboru: odstąpić od dostawy ze skutkami określonymi w lit. q) lub kontynuować dostawę i obciążyć Kupującego kosztami przestoju według cennika. Jeżeli koszt przestoju przekroczy wartość wynikającą z cennika, Dostawcy przysługiwać będzie prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania uzupełniającego.

l) Kupujący odpowiada za wszystkie ewentualne powstałe szkody spowodowane brakiem spełnienia przesłanek wskazanych w podpunkcie i) j), nawet jeżeli nie są one bezpośrednio przez niego zawinione.

m) Wytwórnie betonu Prime-Bet Sp. z o. o. przy ul. Gdańskiej pracują od poniedziałku do piątku od godziny 07:00 do godziny 18:00 oraz w soboty od 07:00 do godziny 14:00

n) Dostawca dostarczy Kupującemu beton tylko w godzinach pracy węzła określonych w podpunkcie j). Dostawa po określonych godzinach wiązać się będzie z dodatkową opłatą przez Kupującemu ustalaną indywidualnie według potrzeb.

o) Towar uznaje się̨ za dostarczony z chwilą faktycznego rozładunku w miejscu wskazanym w zamówieniu. Kupujący zobowiązany jest zapewnić w tym miejscu, w czasie rozładunku, obecność osoby która wskaże szczegółowe miejsce i sposób wylania betonu. Za działania i zaniechania tej osoby Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność. Kupujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak takiej osoby, w szczególności Kupujący nie może wysuwać wobec Dostawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu nieprawidłowego miejsca lub sposobu wylania betonu jeżeli nie zapewnił obecności ww. osoby.

p) Kupujący ma prawo zrezygnować z Zamówienia, za zapłatą odstępnego, nie później niż na dzień poprzedzający do godziny 12:00 przed terminem dostawy. Wysokość odstępnego to 10% wartości złożonego zamówienia.

q) W przypadku braku możliwości zrealizowania dostawy z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Kupujący ma obowiązek do zapłaty w całości ceny za zamówiony produkt lub usługi. Dodatkowo zobowiązany jest do pokrycie Dostawcy ewentualnej szkody wynikającej z braku możliwości realizacji dostawy (w szczególności kosztów utylizacji produktu). Powyższy zapis dotyczy również sytuacji w której do braku realizacji dostawy doszło z uwagi na brak osiągnięcia przez strony porozumienia co do zmiany terminu lub ilości zamówienia jak również sytuacji w której Kupujący oświadczy, że nie przyjmie dostawy.

4. Odpowiedzialność

a) Dostawca zapewnia, że betony przez niego oferowane są produkowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami.

b) Dostawca wyjaśnia, że samowolne zmiany w mieszance betonowej, w tym poprzez dolanie wody, domieszek lub zmieszanie betonu Dostawcy z betonem innych dostawców powoduje całkowite wyłączenie odpowiedzialności Dostawcy za wady dostarczanego produktu, w szczególności powoduje wyłączenie odpowiedzialności Dostawcy z tytułu rękojmi jak i odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy.

c) Z chwilą wydania Kupującemu przedmiotu zamówienia, przez co rozumie się również odbiór własnym transportem Kupującego, przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z przedmiotem zamówienia oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia.

d) Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi ze sprzedaży betonu lub usług jak również odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania sprzedaży betonu lub usług ograniczona jest do wartości zamówienia, z którym związane jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązanie.

e) Zastrzeżenia co do ilości dostarczanego produktu Kupujący powinien zgłosić niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 2 godzin od dostawy. W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku Kupujący traci roszczenia zarówno z tytułu rękojmi jak i nienależytego wykonania umowy.

5. Kredyt kupiecki

Dostawca może udzielić Kupującemu uprawnienia do zapłaty należności z tytułu dostawy odmiennie niż w pkt 3 lit. e), tj. uprawnienia do zapłaty po dostawie. Szczegółowe warunki tzw. Kredytu kupieckiego (w szczególności jego wartość i czas zapłaty) strony określą w osobne umowie.

6. Postanowienia końcowe

Złożenie zamówienia oznacza jednocześnie przyjęcie przez Kupującego treści niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży (OWS). Stanowią̨ one integralną częścią̨ umowy zawartej pomiędzy Stronami. Jakiekolwiek odstępstwa od zawartych w niniejszych OWS postanowień́ wymagają̨ pisemnej akceptacji Dostawcy pod rygorem nieważności. W przypadku jeśli Klient posługuje się̨ własnymi Ogólnymi Warunkami, to nie obowiązują̨ one w ramach współpracy z Dostawcą.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zainteresowała Cię nasza oferta, masz dodatkowe pytania,

a może potrzebujesz jeszcze innych usług?