DOKUMENT PDF Pobierz

KLAUZULA INFORMACYJNA

Poniżej możesz się zapoznać z informacjami dotyczącymi przetwarzania Twoich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej „RODO”:

Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych osobowych Prime-Bet Sp. z o.o. z siedzibą w Glinnej, Glinna 18A 74-106 Stare Czarnowo.
Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie:

1) art. 6 ust. 1 lit a) RODO, gdy udzielono nam uprzedniej zgody na przetwarzanie danych dla określonych w treści zgody celów;

2) art. 6 ust. 1 lit b) RODO, gdy zawarto z nami umowę i kontaktujesz się z nami w celu jej wykonywania, lub też gdy podejmujemy działania przed zawarciem umowy na Twoje wyraźne żądanie;

3) art. 6 ust. 1 lit c) RODO, gdy wykonujemy obowiązki prawne, jakie na nas ciążą np. wystawiamy faktury, rachunki, przechowujemy dokumentację związana z zawieranymi umowami;

4) art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu m.in.:

− nawiązania z Tobą komunikacji i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania w formie mailowej, telefonicznej lub innej przez Ciebie wybranej;

− ewentualnego ustalenia, dochodzenia, lub obrony przed roszczeniami;

− wewnętrznych celów analitycznych lub statystycznych;

− celów związanych z wykonywaniem obowiązków administratora strony internetowej

Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe?
Twoje dane mogą zostać udostępnione następującym podmiotom:

1) podmiotom, którym musimy udostępnić dane na podstawie przepisów prawa,

2) naszym podwykonawcom z którymi współpracujemy, którzy świadczą dla nas typowe usługi takie, jak usługi informatyczne, pocztowe, bankowe, windykacyjne;

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane wyłącznie przez taki czas, jaki jest niezbędny, nigdy dłużej. Z uwagi na to, Twoje dane zostaną usunięte po realizacji celów, o których mowa wyżej, lub po upływie czasu przewidzianego przepisami prawa, lub po skutecznym wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania, lub po wycofaniu zgody na przetwarzanie, gdy odbywa się ono na takiej podstawie.
Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz skorzystać z następujących praw: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie. Przysługuje Tobie także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. Możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych dokonywanego w ramach prawnie uzasadnione interesu administratora. Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba że będą istniały istotne i uzasadnione podstawy prawne, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności. Jeżeli zechcesz zrealizować jedno ze swoich praw będziemy musieli się upewnić, że jesteś do tego uprawniony np. pytając się o informacje, które pozwolą nam się upewnić, że kontaktuje się z nami osoba, której dane dotyczą.
Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie Twoich danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może spowodować, że nie będziemy w stanie skontaktować się z Tobą w Twojej sprawie, nawiązać z Tobą współpracy lub podpisać umowy.
Pozostałe informacje
Deklarujemy, że Twoje dane nie będą przetwarzane poza EOG, ani nie będą dokonywane na nich automatyczne analizy danych.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zainteresowała Cię nasza oferta, masz dodatkowe pytania,

a może potrzebujesz jeszcze innych usług?